Algemene voorwaarden - Aankoop

* Bestelling en betaling
* 1.1. De bestelling van de pizzaoven wordt geplaatst volgens de door ROSS Ovens verstrekte instructies. De volledige betaling dient te worden voldaan volgens de afgesproken betalingsvoorwaarden.
* 1.2. De vermelde prijzen zijn inclusief belastingen, tenzij anders aangegeven. Eventuele bijkomende kosten, zoals verzendkosten, worden apart vermeld en dienen te worden voldaan door de koper.

* Levering en eigendomsoverdracht
* 2.1. ROSS Ovens zal zich inspannen om de pizzaoven binnen een redelijke termijn te leveren op het opgegeven afleveradres. Het risico van verlies of beschadiging gaat over op de koper op het moment van levering.
* 2.2. Het eigendom van de pizzaoven gaat over op de koper op het moment van volledige betaling van de aankoopprijs.

* Gebruik van de pizzaoven
* 3.1. De koper zal de pizzaoven gebruiken volgens de instructies en aanbevelingen van ROSS Ovens.
* 3.2. De koper is verantwoordelijk voor een veilig en juist gebruik van de pizzaoven en neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om schade aan personen, eigendommen of de pizzaoven zelf te voorkomen.

* Garantie en service
* 4.1. ROSS Ovens verstrekt een garantieperiode voor de pizzaoven zoals aangegeven in de garantievoorwaarden die bij de aankoop worden verstrekt.
* 4.2. Eventuele garantieclaims moeten binnen de aangegeven garantieperiode schriftelijk worden gemeld aan ROSS Ovens. ROSS Ovens behoudt zich het recht voor om de pizzaoven te inspecteren en te beoordelen voordat eventuele garanties worden toegekend.

* Retournering en annulering
* 5.1. Retournering of annulering van de aankoop dient schriftelijk te worden gemeld aan ROSS Ovens volgens de retourprocedure en voorwaarden zoals vermeld in het retourbeleid van ROSS Ovens.
* 5.2. Eventuele kosten en voorwaarden met betrekking tot retournering en annulering worden bepaald door ROSS Ovens en worden aan de koper verstrekt tijdens het retourproces.

* Aansprakelijkheid en beperkingen
* 6.1. ROSS Ovens is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit de aankoop, het gebruik of de prestaties van de pizzaoven, tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving.
* 6.2. De aansprakelijkheid van ROSS Ovens is beperkt tot de aankoopprijs van de pizzaoven.

* Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
* 7.1. Op deze algemene voorwaarden is het recht van [land/jurisdictie] van toepassing.
* 7.2. Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de aankoop van de pizzaoven zullen in eerste instantie worden besproken en opgelost tussen de koper en ROSS Ovens op een vriendschappelijke basis.
* 7.3. Indien een geschil niet op vriendschappelijke wijze kan worden opgelost, zullen partijen zich onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van [zutphen] voor verdere geschillenbeslechting.

* Overige bepalingen
* 8.1. Eventuele wijzigingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen tussen de koper en ROSS Ovens.
* 8.2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, laat dit de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet.
* 8.3. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de koper en ROSS Ovens met betrekking tot de aankoop van de pizzaoven en treden in de plaats van alle eerdere overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, met betrekking tot hetzelfde onderwerp.

Gelieve deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat je een pizzaoven bij ROSS Ovens aanschaft. Door de aankoop te voltooien, stem je in met en ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.