Algemene voorwaarden - Verhuur

* Huurperiode
* 1.1. De huurperiode van de pizzaoven begint op de afgesproken datum en duurt voor de overeengekomen periode, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de huurder en ROSS Ovens.

* Huurprijs en betaling
* 2.1. De huurprijs voor de pizzaoven wordt vooraf overeengekomen en dient te worden betaald volgens de afgesproken betalingsvoorwaarden.
* 2.2. De huurder is verantwoordelijk voor de volledige betaling van de huurprijs, ongeacht het feit of de pizzaoven gedurende de volledige huurperiode wordt gebruikt.
* 2.3. Eventuele bijkomende kosten, zoals leverings- en ophaalkosten, worden apart vermeld en dienen eveneens te worden voldaan door de huurder.

* Gebruik van de pizzaoven
* 3.1. De huurder zal de pizzaoven alleen gebruiken voor het beoogde doel, namelijk het bereiden van voedsel.
* 3.2. De huurder zal de pizzaoven op een veilige en zorgvuldige manier gebruiken, in overeenstemming met de instructies en aanbevelingen van ROSS Ovens.
* 3.3. De huurder is verantwoordelijk voor het naleven van eventuele wettelijke voorschriften met betrekking tot het gebruik van de pizzaoven, zoals brandveiligheidsregels.

* Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
* 4.1. Tijdens de huurperiode is de huurder volledig verantwoordelijk voor de pizzaoven en draagt hij/zij het risico van eventuele schade, verlies of diefstal.
* 4.2. De huurder is verplicht om de pizzaoven in goede staat te houden en eventuele schade onmiddellijk aan ROSS Ovens te melden.
* 4.3. ROSS Ovens is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de pizzaoven tijdens de huurperiode.

* Levering en retournering
* 5.1. ROSS Ovens zal zich inspannen om de pizzaoven op de afgesproken datum en tijd te leveren op de overeengekomen locatie. De huurder is verantwoordelijk voor het zorgen van een geschikte plaats voor de pizzaoven.
* 5.2. De huurder dient de pizzaoven in dezelfde staat te retourneren als waarin deze werd ontvangen, met uitzondering van normale slijtage.
* 5.3. Als de pizzaoven niet op de afgesproken datum en tijd wordt geretourneerd, kan ROSS Ovens extra kosten in rekening brengen voor de verlengde huurperiode.

* Annulering
* 6.1. Annulering van de huur dient schriftelijk te worden gemeld aan ROSS Ovens.
* 6.2. Bij annulering minder dan 48 uur voor de afgesproken leveringsdatum kan ROSS Ovens kosten in rekening brengen, zoals administratiekosten of verlies van potentiële huurinkomsten.

* Overmacht
* 7.1. ROSS Ovens is niet aansprakelijk voor vertragingen, tekortkomingen of het niet kunnen nakomen van verplichtingen als gevolg van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, brand, stakingen, oorlog, overheidsmaatregelen of andere onvoorziene omstandigheden buiten de controle van ROSS Ovens.

* Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
* 8.1. Op deze algemene voorwaarden is het recht van [land/jurisdictie] van toepassing.
* 8.2. Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze huurovereenkomst zullen in eerste instantie worden besproken en opgelost tussen de huurder en ROSS Ovens op een vriendschappelijke basis.
* 8.3. Als een geschil niet op vriendschappelijke wijze kan worden opgelost, zullen partijen zich onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van [plaats/jurisdictie] voor verdere geschillenbeslechting.

* Overige bepalingen
* 9.1. Eventuele wijzigingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen tussen de huurder en ROSS Ovens.
* 9.2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, laat dit de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet.
* 9.3. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de huurder en ROSS Ovens met betrekking tot de huur van de pizzaoven en treden in de plaats van alle eerdere overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, met betrekking tot hetzelfde onderwerp.

Gelieve deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat je akkoord gaat met de huur van een pizzaoven bij ROSS Ovens. Door het aangaan van de huurovereenkomst stem je in met en ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.