Algemene Garantievoorwaarden - ROSS Ovens

* Geldigheid van de garantie
* 1.1. Deze garantievoorwaarden zijn van toepassing op alle ROSS ovens gemaakt van staal die worden verkocht door ROSSovens.
* 1.2. De garantie is alleen geldig voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar aan derden.

* Garantieperiode
* 2.1. De garantieperiode voor ROSS ovens gemaakt van staal bedraagt 1 jaar vanaf de datum van aankoop, tenzij anders vermeld.
* 2.2. Eventuele garantie-uitbreidingen of -beperkingen worden expliciet vermeld in de garantievoorwaarden.

* Dekking van de garantie
* 3.1. Deze garantie dekt materiaal- en fabricagefouten van de ROSS ovens gemaakt van staal die onder normale gebruiksomstandigheden ontstaan.
* 3.2. ROSS Ovens behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de defecte onderdelen te repareren of te vervangen, zonder kosten voor de koper, binnen de geldige garantieperiode.

* Uitsluitingen van de garantie
* 4.1. De garantie dekt geen schade of defecten die zijn veroorzaakt door onjuist gebruik, verkeerde installatie, misbruik, nalatigheid, ongevallen, natuurlijke slijtage of ongeautoriseerde aanpassingen aan de ROSS ovens.
* 4.2. Schade veroorzaakt door onjuiste reiniging, gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen of het niet naleven van de onderhoudsinstructies wordt niet gedekt door de garantie.

* Garantieclaims
* 5.1. Eventuele garantieclaims moeten binnen de geldige garantieperiode schriftelijk worden gemeld aan ROSS Ovens, samen met het aankoopbewijs en een gedetailleerde beschrijving van het defect.
* 5.2. ROSS Ovens behoudt zich het recht voor om de ROSS oven te inspecteren en te beoordelen voordat eventuele garanties worden toegekend.
* 5.3. Indien het defect onder de garantie valt, zal ROSS Ovens de kosten van reparatie of vervanging, inclusief verzendkosten, voor haar rekening nemen.

* Beperking van aansprakelijkheid
* 6.1. ROSS Ovens is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of de prestaties van de ROSS ovens.
* 6.2. De aansprakelijkheid van ROSS Ovens is beperkt tot de reparatie of vervanging van de defecte onderdelen van de ROSS oven zoals bepaald in deze garantievoorwaarden.

* Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
* 7.1. Op deze garantievoorwaarden is het recht van Nederland van toepassing.
* 7.2. Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze garantievoorwaarden zullen in eerste instantie worden besproken en opgelost tussen de koper en ROSSOvens op een vriendschappelijke basis.
* 7.3. Indien een geschil niet op vriendschappelijke wijze kan worden opgelost, zullen partijen zich onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Zutphen voor verdere geschillenbeslechting.

* Overige bepalingen
* 8.1. Eventuele wijzigingen of aanvullingen op deze garantievoorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen tussen de koper en ROSS Ovens.
* 8.2. Indien een bepaling van deze garantievoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, laat dit de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet.
* 8.3. Deze garantievoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de koper en ROSS Ovens met betrekking tot de garantie van de ROSS ovens gemaakt van staal en treden in de plaats van alle eerdere overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, met betrekking tot hetzelfde onderwerp.

Gelieve deze garantievoorwaarden zorgvuldig te lezen voordat je een ROSS oven aanschaft. Door de aankoop te voltooien, stem je in met en ga je akkoord met deze garantievoorwaarden.